⚖️ Trades

🇿🇼 Nydellia → 💵 🔩 ← 🇮🇴 HJB Federation
🇦🇶 Chaostipia → 💵 🥩 ← 🇷🇺 Holy Union
🇺🇸 Ironton Ohio → 🔩 🤝 ← 🇷🇺 Holy Union
🇧🇦 Nada → 🥤 💵 ← 🇬🇧 FlyEmirates
🇦🇶 Chaostipia → 💵 🪵 ← 🇧🇧 Azban
🇩🇪 German Reice → 💵 🪵 ← 🇩🇰 happyhappyhappy
🇬🇧 FlyEmirates → 💵 🔩 ← 🇫🇴 medical novamax
🇦🇩 maxville two → 🤝 💵 ← 🇦🇺 katl
🇩🇪 Nazis → 🥩 💵 ← 🇨🇵 The Dragon Union
🇩🇪 Nazis → 🔩 💵 ← 🇻🇳 Gazzela Nation